رزم رستم و ویروس

رزم رستم و ویروس

کنون رزم virus و رستم شنو
 
دگرها شنیدستی این هم شنو
 
که اسفندیارش یکی disk داد
 
بگفتا به رستم که ای نیکزاد

در این disk باشد یکی fileناب
 
که بگرفتم از site افراسیاب

برو حال­ می کن بدین disk هان!
 
که هم نون و هم آب باشد در آن

تهمتن روان شد سوی خانه اش
 
شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزد mini tower اش
 
بزد ضربه بر دکمه power اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت
 
مران disk را در drive اش گذاشت

نکرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت
 
یکی list از root دیسکت گرفت

در ان disk دیدش یکی file بود
 
بزد enter آنجا و اجرا نمود

کز ان یک
demo گشت زان پس عیان
 
به فیلم و به موزیک و شرح­ و بیان

به ناگه چنان سیستمش کرد hang
 
که رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگر باره
reset نمود
 
همی کرد هنگ و همان شد که بود

تهمتن کلافه شد و داد زد
 
ز بخت بد خویش فریاد زد
 
چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد که لیسانس رایانه بود
بدو گفت رستم همه مشکلش
وز ان disk و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش
یکی bootable دیسک آورد پیش

یکی toolkit اندر آن disk بود
بر آورد آن را و اجرا نمود

همی گشت toolkit هارد اندرش
چو کودک که گردد پی مادرش

به ناگه یکی رمز virus یافت
پی حذف امضای ایشان شتافت

چو virus را نیک بشناختش
مر از boot sector بر انداختش

یکی ضربه زد بر سرش toolkit
که هر بایت ان گشت هشتاد bit

به خاک اندر افکند virus را
تهمتن به رایانه زد بوس را

چنین گفت تهمینه با شوهرش
که این بار بگذشت از پل خرش

دگر باره اما خریت مکن
ز رایانه اصلا تو صحبت مکن

قسم خورد رستم به پروردگار
 
نگیرد دگر disk از اسفندیار

 

/ 0 نظر / 18 بازدید